Sonda
Co byś zmienił w naszym sklepie?
Promocje
Krzesło kuchenne Mila 2 do prowansalskiej kuchni
Krzesło kuchenne Mila 2 do prowansalskiej kuchni

280,00 zł

Cena regularna: 300,00 zł

Najniższa cena: 290,00 zł
szt.
Podstawka stołeczek bukowy ryczka Tołdi  3  lakier bezbarwny
Podstawka stołeczek bukowy ryczka Tołdi 3 lakier bezbarwny

120,00 zł

Cena regularna: 125,00 zł

Najniższa cena: 125,00 zł
szt.
Stół kuchenny drewniany w dowolnym rozmiarze przecierana grafit i biały promocja
Stół kuchenny drewniany w dowolnym rozmiarze przecierana grafit i biały promocja

1 200,00 zł

Cena regularna: 1 427,71 zł

Najniższa cena: 1 427,71 zł
szt.
Produkt dnia
Odkryj nasze stoły drewniane z litego drewna – symbol naturalnej elegancji i solidności. Zapewniamy unikalne połączenie piękna i trwałości.
Czarny stoliczek kawowy na jednej nodze
Czarny stoliczek kawowy na jednej nodze

800,00 zł

szt.
Stół pokojowy pogrubienie do 6 cm
Stół pokojowy pogrubienie do 6 cm

1 457,31 zł

szt.
Stół kuchenny pokojowy Modern
Stół kuchenny pokojowy Modern

1 912,73 zł

szt.
Stół pokojowy pogrubiony do 4 cm
Stół pokojowy pogrubiony do 4 cm

1 415,13 zł

szt.
Stół poprzecznie klejony bukowy
Stół poprzecznie klejony bukowy

1 606,70 zł

szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Karta Gwarancyjna

GWARANCJA JAKOŚCI NA MEBLE

 

Glinik Średni 30,38-130 Frysztak.

 

Gwarant: Janusz Godek, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Drewstal Janusz Godek sklep w domenie Godekmeble.pl z siedzibą we Frysztaku
(38-130 Frysztak).

 

 

I. ZAKRES GWARANCJI

 

1. Udziela się nabywcy („Beneficjent”) gwarancji jakości („Gwarancja”) na rzecz, o której mowa w ww. fakturze VAT/rachunku („Rzecz”), tj. na wady fizyczne Rzeczy powstałe z przyczyn w niej tkwiących, zaś Beneficjent wyraża zgodę na jej warunki poprzez zakup Rzeczy oraz przyjęcie niniejszej Karty Gwarancyjnej.

2. Okres Gwarancji wynosi: na mebel dwa lata od daty zakupu; na lakier użyty w produkcji mebla: rok od daty zakupu.

3. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych z przyczyn zewnętrznych,
tj. nie tkwiących w Rzeczy lub powstałych z normalnego jej używania lub zużywania się, w szczególności: zmian w sprężystości i miękkości siedzisk i oparć, luzowania się elementów mocujących i zawiasów, zarysowań i ścierania się lakieru oraz naturalnego mechacenia się, płowienia, fałdowania oraz marszczenia się tkanin i materiałów.

4. Wadami Rzeczy nie są jej cechy wynikające z naturalnych właściwości zastosowanych materiałów produkcyjnych, np. różnice w wybarwieniu i usłojeniu drewna, różnice w fakturze i kolorze skóry, naturalne znamiona na skórze, tymczasowy zapach świeżo położonego lakieru itp.

5. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Gwarancja udzielana jest wyłącznie na produkty nabyte przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz do osobistego użytku.

II. WARUNKI GWARANCJI

 

1. Warunkiem uznania reklamacji w okresie gwarancyjnym jest używanie Rzeczy zgodnie zgodnie z jej przeznaczeniem, właściwościami oraz z wymogami przewidzianymi w załączonej INSTRUKCJI („Instrukcja”). W szczególności należy prawidłowo używać oraz konserwować Rzecz, a także utrzymywać wilgotność powietrza i temperaturę w pomieszczeniu, w którym jest przechowywana, na odpowiednim, zalecanym w Instrukcji poziomie.

 

2. Naruszenie jakichkolwiek wymogów Instrukcji powoduje nieodwołalną oraz całkowitą utratę Gwarancji dla tej Rzeczy.

 

III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE   

 

1. Beneficjent powinien niezwłocznie po wykryciu wady objętej Gwarancją powiadomić o tym Gwaranta, w formie mailowej, telefonicznej lub osobiście.

2. Pod rygorem odmowy rozpatrzenia reklamacji Beneficjent powinien udostępnić Gwarantowi Rzecz do oględzin (jeśli Gwarant Rzecz dostarczył transportem własnym), bądź ją w tym celu wysłać na adres Gwaranta (w przypadku jeśli Beneficjent otrzymał Rzecz usługą kurierską) wraz z przedstawieniem dowodu zakupu Rzeczy i karty gwarancyjnej, która jej dotyczy.

3. Gwarant odpowiada na reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej  prawidłowego zgłoszenia w sposób określony w poprzednim punkcie.

4. W razie odmowy przyjęcia reklamacji Gwarant podaje uzasadnienie oraz może zaoferować płatną, pozagwarancyjną naprawę Rzeczy.

5. W razie uwzględnienia reklamacji Gwarant przyjmuje Rzecz do naprawy albo wymiany oraz niezwłocznie powiadamia Beneficjenta o sposobie i terminie usunięcia wady Rzeczy, a także sporządza protokół przyjęcia Rzeczy do naprawy wraz z datą jej przyjęcia.

 

IV. TRANSPORT RZECZY DO SERWISU

 

1.  W przypadku, gdy sprzedana Rzecz była dostarczona do Beneficjenta transportem własnym Gwaranta, w ten sam sposób będzie odebrana i dostarczona do serwisu oraz odesłana na adres Beneficjenta.

2. W przypadku transportu sprzedanej Rzeczy do Beneficjenta za pośrednictwem usługi kurierskiej, Beneficjent przesyła Rzecz do Gwaranta, a Gwarant w ten sam sposób, po naprawie albo wymianie, mu ją odsyła.

3. Koszt dostarczenia wadliwej Rzeczy do serwisu oraz odesłania naprawionej albo wymienionej Rzeczy na adres Beneficjenta ponosi Gwarant. Jednakże w razie nieuwzględnienia reklamacji całkowity koszt transportu Rzeczy w obie strony ponosi Reklamujący.

4.  Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Rzeczy w czasie od wydania jej Gwarantowi do jej odebrania przez Beneficjenta ponosi Gwarant. W pozostałym czasie ryzyko takie ponosi Beneficjent. Beneficjent ma obowiązek zabezpieczenia przesyłki w sposób uniemożliwiający jej uszkodzenie.

 

V. GWARANCYJNE USUNIĘCIE WADY

 

1.  Gwarancyjne usunięcie wady Rzeczy polega na bezpłatnej naprawie tej Rzeczy w sposób likwidujący stwierdzoną wadę. Po trzech naprawach tej samej wady jej usunięcie polega na bezpłatnej wymianie Rzeczy na nową.

2. Naprawy gwarancyjne przeprowadzane są w siedzibie Gwaranta przez jego pracowników, a w szczególnie uzasadnionych wadą Rzeczy wypadkach – po uzgodnieniu z Gwarantem - u Beneficjenta.

3. Maksymalny termin naprawy albo wymiany Rzeczy wynosi 30 dni roboczych od dnia przyjęcia Rzeczy do serwisu.

4.  Jeśli wada dotyczy elementu mebla, który nie został wyprodukowany przez Gwaranta, Gwarant zobowiązuje się do realizacji praw jemu przysługujących z gwarancji od producenta tego elementu, na rzecz oraz w imieniu Beneficjenta. Beneficjent udziela mu niezwłocznie niezbędnego pełnomocnictwa, pod rygorem odmowy dokonania naprawy lub wymiany. 

5.  W przypadku jeśli usunięcie wady wymagałoby użycia materiałów lub elementów, które z przyczyn niezależnych od Gwaranta nie są dostępne w czasie naprawy, Gwarant zastosuje ich zamienniki o ekwiwalentnych właściwościach i jakości, lecz w cenie nie wyższej, niż ich cena w chwili zakupu Rzeczy. Postanowienie to stosuje się odpowiednio w przypadku braku możliwości wymiany Rzeczy na nową.

6.  W razie dokonania naprawy lub wymiany Rzeczy, okres gwarancji na naprawiony element  lub wymieniony produkt ulega przedłużeniu o czas  naprawy elementu lub wymiany produktu liczony od przyjęcia Rzeczy do serwisu do jej wysłania Beneficjentowi. Okres gwarancji na pozostałe elementy nie ulega przedłużeniu.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.  Gwarant zapewnia, że stosowane przy produkcji mebli lakiery są kupowane od oficjalnych dystrybutorów, oraz że są dopuszczone do obrotu, a ich parametry techniczne są zgodne z prawem Unii Europejskiej. Karta techniczna dla danego lakieru jest dostępna na stronie internetowej jego producenta.

2. W przypadku wygaśnięcia z jakiejkolwiek przyczyny umowy sprzedaży Rzeczy, Gwarancja na tą Rzecz również wygasa.

3.   Gwarancja nie daje prawa do mebla zastępczego na czas naprawy.

4. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

5.   Integralną częścią Gwarancji jest jednostronicowa Instrukcja, która stanowi Załącznik nr 1 do tej Gwarancji.

 

 

 

 

INSTRUKCJA UŻYWANIA MEBLI

 

1.  Przed rozpoczęciem korzystania z mebli należy zapoznać się z tą Instrukcją oraz stosować się do jej zaleceń w trakcie ich używania.

2. Chcąc podjąć normalną eksploatację mebli należy: usunąć zabezpieczenie typu folia lub tektura falista, odkurzyć całe meble miękką końcówką odkurzacza, przetrzeć wilgotną ściereczką pozostały kurz a po tej czynności nanieść środek konserwujący zgodnie z zaleceniami producenta tego środka. Meble po ich rozpakowaniu cechują się charakterystycznym zapachem,  nieszkodliwym, który powinien zaniknąć po kilku dniach. Jeżeli zapach nastręcza problemów, prosimy o umieszczenie mebli, na czas wietrzenia, w pomieszczeniu przewiewnym jak: suchy korytarz, hol, poddasze itp.

3.  W niektórych przypadkach zasadne może być umieszczenie na blatach odpowiedniej wycieraczki lub specjalnych bieżników, które spowodują jeszcze lepsze zabezpieczenie powierzchni mebli.

4. Zakazane jest:

                a)  obciążanie mebli w sposób, który mógłby spowodować ich           uszkodzenie mechaniczne;

                b)    samodzielne dokonywanie w meblach napraw i przeróbek;

                c)   przykrywanie blatów materiałami takimi jak folia, szkło oraz     innymi tworzywami uniemożliwiającymi swobodny przepływ               powietrza.

5. Mebel należy dokładnie posprzątać minimum dwa razy w tygodniu. Należy zwracać szczególna uwagę na metody stosowane przy sprzątaniu, gdyż może to być przyczyną utraty gwarancji. Zabrania się stosowania wszelkiego rodzaju rozcieńczalników, zmywaczy, nabłyszczaczy, silnych detergentów, utrzymywania nadmiernej ilości wody lub innego środka, pozostawiania mokrych plam. Przed zastosowaniem środka konserwującego należy uprzednio przeprowadzić próbę działania tego środka na niewidocznej części mebla.

6. Co dwa miesiące należy przeprowadzać konserwację połączeń mechanizmów metalowych przy pomocy odpowiednich środków konserwująco-smarujących, np. silikonu technicznego. W przypadku zalecenia stosowania do mebla szczególnych, dodatkowych środków konserwujących (np. olejów, wosków), należy je stosować zgodnie z zaleceniami Producenta tego środka.

7. Lite drewno, z którego wyprodukowano meble, jest produktem naturalnym i charakteryzuje się budową higroskopijną. W związku z tym prosimy o utrzymywanie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach, gdzie użytkuje się meble.

Temperatura w pomieszczeniu, w którym przechowywany jest mebel nie może być niższa niż 18 stopni oraz wyższa niż 25 stopni, zaś wilgotność powietrza nie może być niższa niż 40% oraz wyższa niż 60%. Przekroczenie tych limitów może skutkować uszkodzeniem mebla (odkształcenie, powstanie szczelin, mikropęknięć), a w rezultacie także utratą Gwarancji.

 

Prosimy zapoznać się z poniższą tabelą określającą zależność wilgotności i temperatury otoczenia na wilgotność drewna z jakiego wykonano meble.

Wilgotność powietrza, %

Temperatura powietrza, oC

0

5

10

15

20

25

30

35

40

65

12,3

12,2

12

11,8

11,6

11,4

11,2

11

10,8

60

11,3

11

10,8

10,6

10,5

10,4

10,3

10,1

10

55

10,2

10,1

10

9,9

9,8

9,7

9,5

9,3

9,1

50

9,6

9,4

9,2

9,1

9

8,8

8,6

8,4

8,2

45

8,8

8,7

8,6

8,5

8,3

8,1

7,9

7,7

7,5

40

8,2

8,1

8

7,8

7,6

7,4

7,2

7

6,8

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl